Απολογιστική – Εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Οι Φίλοι του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου», 21 Οκτωβρίου 2017, 11.00, «Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι 

Απολογιστική – Εκλογική Γενική Συνέλευση
του Σωματείου «Οι Φίλοι του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου»

21 Οκτωβρίου 2017, Σάββατο, 11.00
«Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι