Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δωρεάν παροχή υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Εστία «Άγιος Νικόλαος» (Γαλαξείδι)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δωρεάν παροχή υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Εστία «Άγιος Νικόλαος» (Γαλαξείδι)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Εστία «Άγιος Νικόλαος» λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριµένης πράξης «Επιχορήγηση έργου
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΞΙ∆Ι» µε κωδικό ΟΠΣ 5007953 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Άτοµα µε Αναπηρία (στο εξής καλούµενοι «ωφελούµενοι», Γονείς , Κηδεµόνες και ∆ικαστικούς
Συµπαραστάτες)

< πάτησε εδώ για να δεις ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος >