Καθαρισμός με εθελοντική εργασία των παραλιών της Δεσφίνας, 9 Ιουνίου 2016, συνάντηση: 8.30, Δημοτικό Κατάστημα Δεσφίνας

Καθαρισμός με εθελοντική εργασία
των παραλιών της Δεσφίνας

9 Ιουνίου 2016, Πέμπτη
συνάντηση: 8.30, Δημοτικό Κατάστημα Δεσφίνας

597

593