Πρόσκληση για συμμετοχή φορέων στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών

Πρόσκληση για συμμετοχή φορέων
στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών

19.9.2017

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο της διάταξης του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον για συμμετοχή στη συγκροτούμενη Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών.

Η Επιτροπή αυτή αποτελεί το γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου και απαρτίζεται από 25 – 37 μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με διετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 282 παρ.16 Ν.3852/2010.

Συγκεκριμένα στην Επιτροπή αυτή μπορούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων.
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται εντός πέντε (5) ημερών (βλ. πρότυπο κανονισμό ΕΕΤΑΑ) από τη δημοσίευση της παρούσας (στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον τοπικό τύπο), να καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου (πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα) την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους, υπό μορφή αίτησης, που θα περιλαμβάνει:

Α) Τον τίτλο και τη νομική μορφή του φορέα, β) το έτος ίδρυσής της του, γ)το αντικείμενο δράσης του και τις κυριότερες δραστηριότητες του και δ) το όνομα του τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του (που δεν πρέπει να είναι αιρετοί του Δήμου ή της Περιφέρειας) στην υπό σύσταση Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών
Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος