Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής και συντήρησης Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Γαλαξειδίου

Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής και συντήρησης 
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Γαλαξειδίου

623