Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου, 6 Αυγούστου 2017, 11.00, Παρθεναγωγείο, Γαλαξείδι

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου

6 Αυγούστου 2017, Κυριακή, 11.00
Παρθεναγωγείο, Γαλαξείδι