Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 11 Ιουλίου 2017, 18.00 – 21.00, Παρθεναγωγείο

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

11 Ιουλίου 2017, Τρίτη, 18.00 – 21.00
Παρθεναγωγείο