Από τη βόλτα στο Γαλαξείδι μελών και θεραπευτών των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, στις 22 Σεπτεμβρίου 2016

Από τη βόλτα στο Γαλαξείδι
μελών και θεραπευτών των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας
στις 22 Σεπτεμβρίου 2016