Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων σε πλατείες της Άμφισσας και της Αγίας Ευθυμίας, 20 Μαΐου 2016, 11.30, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων
σε πλατείες της Άμφισσας και της Αγίας Ευθυμίας

20 Μαΐου 2016, Παρασκευή, 11.30
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

ddelfon

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Περίληψη Διακήρυξης

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπολοίπου των κοινοχρήστων χώρων προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις πλατείες της Δ.Κ Άμφισσας και της Τ.Κ Αγίας Ευθυμίας.

Οι  προς δημοπράτηση χώροι περιγράφονται παρακάτω και ο κάθε ένας θα δημοπρατηθεί ξεχωριστά και στο σύνολό του,

στην Άμφισσα είναι:

1. Πλατεία Ησαϊα  εννέα τμήματα συνολικής έκτασης  277 m2
2. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης έξι τμήματα συν. έκτασης  133 m2
3. Πλατεία Κεχαγιά ένα τμήμα έκτασης  24m2
4. Πλατεία Χάρμαινας δύο τμήματα συνολικής έκτασης 123,50 m2

και στην Αγία Ευθυμία:

1. Πλατεία Αγίας Ευθυμίας ένα τμήμα έκτασης 25,50m2

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13/5/16 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,30 π.μ στο Δημαρχιακό Κατάστημα Άμφισσας (ισόγειο, πλατεία Κεχαγιά )

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται στις 20/5/16 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11,30 π.μ στο ίδιο χώρο.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 6.00€/m2 για τους χώρους στην Άμφισσα και 2.00€/m2 για την Αγία Ευθυμία.

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δε καταθέσει για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας, ποσό ίσο προς το εν δέκατο (1/10) του οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Περιουσίας-Δωρεών και Κληροδοτημάτων του τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών, αρμόδιοι υπάλληλοι Δ. Σπανόπουλος και Δ. Γκαβογιάννη Πλατεία Κεχαγιά 1ος όροφος τηλ. 22653 50044 και 50051.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Λουκάς Αναγνωστόπουλος