«Διάκεια 2021», αθλητικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις, 21 – 29 Αυγούστου 2021, Αρτοτίνα