Δήμος Δελφών: «Δρομολογείται μελέτη για την αναπροσαρμογή των Τελών κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Ξενοδόχων Δελφών»

ΠΡΟΣ: Ένωση Ξενοδόχων Δελφών
«ΦΟΙΒΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ»

Θέμα: Ο Δήμος Δελφών δρομολογεί τη μελέτη για την αναπροσαρμογή των Τελών Ενημέρωση κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Ξενοδόχων Δελφών

Σχετικό: Το υπ’ αριθμόν 9413/09.6.21 έγγραφο του τμήματος Εσόδων της  Οικ. Υπηρεσίας

Με αίτημά σας προς το Δήμο Δελφών ζητάτε τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή του συντελεστή υπολογισμού των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα Δελφών.

Προς ενημέρωση των μελών της Ένωσης, καθώς και των δημοτών, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απάντησε με το παραπάνω  σχετικό έγγραφο με το οποίο κάνει γνωστό το αίτημα της Ένωσης Ξενοδόχων, παραθέτοντας και τις προβλέψεις που ορίζει ο νόμος για τη λήψη της εν λόγω απόφασης. Σύμφωνα με αυτές, τα τέλη Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας, που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει ότι ο Δήμος πρέπει να προσφέρει στους υπόχρεους συγκεκριμένες παροχές στο αντίστοιχο ύψος των τελών ώστε να καλύπτονται όλες οι δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι η παράληψη να οριστεί στο κατάλληλο ύψος συνιστά παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του Δ.Σ. την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων.

Για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απαιτείται η σύνταξη αιτιολογημένης μελέτης, η οποία όμως θα πρέπει να λάβει υπόψη τη μεταβολή επιφάνειας του κάθε ακινήτου, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ. Στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία δήλωσης των μεταβολών από την πλευρά των επαγγελματιών, βάσει των οποίων θα πρέπει να συνταχθεί η μελέτη.

Ο Δήμος Δελφών, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος της Ένωσης Ξενοδόχων, δρομολογεί τις διαδικασίες για τη σύνταξη της απαιτούμενης μελέτης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την αναπροσαρμογή των τελών, αφού πριν όμως ολοκληρωθεί η δήλωση των μεταβολών. Ζητά την κατανόηση των επαγγελματιών διότι πέραν της απονομής δικαιοσύνης, η απόφαση που θα ληφθεί θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τα όσα ο νόμος προβλέπει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΤΑΓΚΑΛΗΣ

<><><><><><><><><><><><><><><>

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ: κο Παναγιώτη Ταγκαλή
Δήμαρχο Δελφών

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 9413/2021 αίτησης της Ένωσης Ξενοδόχων Δελφών .

ΣΧΕΤ: 1. Η αριθ. 9413/27.05.2021 αίτηση.

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική αίτηση της Ένωσης Ξενοδόχων Δελφών με την οποία ζητά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή του συντελεστή υπολογισμού των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα Δελφών, έως ότου υπάρξει μελέτη, για τις δικές σας ενέργειες .

Σύμφωνα  με το  άρθρο 7, παράγραφος 10 του Ο.Ε.Υ του Δήμου αρμόδιο Τμήμα για την παρακολούθηση του κόστους λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρε-σιών, του Δήμου προς τους πολίτες, είναι το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

 Σας ενημερώνουμε ότι επίσης ότι τα τέλη Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι στους υπόχρεους για την καταβολή τους ο δήμος προσφέρει ειδική και συγκεκριμένη παροχή και καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο κατάλληλο ύψος έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η παράληψη να οριστεί στο κατάλληλο ύψος συνιστά παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του Δ.Σ. την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 142 & 147 του Δ.Κ.Κ.  (άρθρα 233 και 237 αντίστοιχα του Ν.6852/2010).

Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου η οποία λαμβάνεται ύστερα από σύνταξη σχετικής μελέτης πρέπει να είναι αιτιολογημένη , να λάβει υπόψη την μεταβολή της επιφανείας των δηλούμενων ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4647/2019, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσόδων και εξόδων (ΣτΕ 981/92,2623-4/85,3850/85,947/86), λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο και κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόμενος σε αυτήν, συντελεστής ισχύει από 1ης του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, οριζόμενα σε αυτήν την ίδια απόφαση (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75).

Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ αντίστοιχα, είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ’ αριθμ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος μας. Συνεπώς, νόμιμα επιβάλλεται ή αναπροσαρμόζεται το τέλος από 01/01/2011, ακόμη και αν η απόφαση του συμβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μετά την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των υπό των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων λαμβανομένων αποφάσεων, περί καθορισμού ή τροποποιήσεως των συντελεστών των τελών καθαριότητος και φωτισμού και του δικαιώματος υδρεύσεως δύναται να ορισθή ως αρχομένη από της ενάρξεως του οικονομικού έτους, καθ’ ό λαμβάνονται, εφ’ όσον καταστούν εκτελεσταί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή το δικαίωμα παρείχοντο από της ενάρξεως του έτους» (ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010) (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.1/605/03-01-2007).

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια  Οικ. Υπηρεσιών
Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη