Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 14 Ιουνίου 2021, 13.00 – 15.00, Δημοτικό Κατάστημα Ερατεινής

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, 13.00 – 15.00
Δημοτικό Κατάστημα Ερατεινής

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Δημοτική οδοποιία ΔΕ Λιδωρικίου.

 ΘΕΜΑ 2: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Σεργούλας, Δ.Ε. Ευπαλίου.       

 ΘΕΜΑ 3: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Μαραθιά, Δ.Ε. Ευπαλίου.

ΘΕΜΑ 4:  Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης  Τ.Κ. Μαλαμάτων – Μανάγουλης, Δ.Ε. Ευπαλίου».

ΘΕΜΑ 5: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Ποτιδάνειας, Δ.Ε. Ευπαλίου.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση Πρακτικού 1, ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της απολύμανσης και της ποιότητας του πόσιμου νερού στο εξωτερικό Υδραγωγείο του Δήμου Δωρίδος», (CPV) : 42961200-2), Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών,  Κ.Α. 63-7135.002, υποέργο Νο2., για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή «άνω των ορίων» Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία  1.300.169,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρ. 3057/01-04-2021 – ΑΔΑΜ: 21PROC008375678), που αφορά τους υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 108230.

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση Πρακτικού υπ΄ αριθ. 05, Ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου  και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Δήμου Δωρίδος  (ΥΑ 4748/20-02-2018)», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 256.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 2985/30-3-2021 – ΑΔΑΜ: 21PROC008359224), που αφορά τους υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 108247, ανατρεπόμενο όχημα με γερανό και αρπάγη, ομάδα Α.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση Πρακτικού υπ΄ αριθ. 06, Ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου  και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Δήμου Δωρίδος  (ΥΑ 4748/20-02-2018)», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 256.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 2985/30-3-2021 – ΑΔΑΜ: 21PROC008359224), που αφορά τους υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 108309, κινητό πετρελαιοκίνητο τεμαχιστή πρασίνων (κλαδοτεμαχιστή), ομάδα Β.

ΘΕΜΑ 9: Κατακύρωση πρακτικών της με ημερομηνία 07-06-2021  Ά άγονης πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) στην Κοινότητα Κροκυλείου.

 ΘΕΜΑ 10: Έγκριση 1ου και Τελικού  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου (Α.Π.Ε.)   με τίτλο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μαλαμάτων, Δ.Ε. Ευπαλίου (ΣΑΤΑ 2019-2020)», με αρ. μελέτης 08/2020.

 ΘΕΜΑ 11: Εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Βραΐλας ΔΕ Λιδωρικίου», του Κ.Α. 25-7336.043, Προϋπολογισμού: 6.419,73€.

 ΘΕΜΑ 12: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την Λειτουργία του Συστήματος Ανακύκλωσης μπλε κάδων, στους Δήμους Ναυπακτίας – Δωρίδος – Θέρμο.