Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 4 Ιουνίου 2021, 9.00 – 11.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, 9.00 – 11.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: «Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021» του κληροδοτήματος (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία κληροδότημα Ι. Κοντώση.

ΘΕΜΑ 2: Ανάθεση της υπηρεσίας «Πιστοποιημένου εκτιμητή», για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης ακινήτων ιδιοκτησίας κληροδοτήματος (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία κληροδότημα Ι. Κοντώση.

ΘΕΜΑ 3: Ανάθεση της υπηρεσίας «Αγορά και τοποθέτηση Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού εξοπλισμού    στην Κεντρική    Πλατεία    (Κοινοτικό     Γραφείο και    Πλατεία)»     του κληροδοτήματος (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία κληροδότημα Ι. Κοντώση.

ΘΕΜΑ 4: Ανάθεση της υπηρεσίας «Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου», του κληροδοτήματος (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία κληροδότημα Ι. Κοντώση.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση συμμετοχής του Κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Ι. Κοντώση, ως ιδιοκτήτη του διαμερίσματος Α1, στην δαπάνη με τίτλο «Δαπάνες Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων».

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση Α’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος”, απόφαση ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος 03/2021 (ΑΔΑ:94Ω746Μ708-ΞΥΟ).

ΘΕΜΑ 7: Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για την πραγματοποίηση των δαπανών που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με την συνήθη διαδικασία των Ο.Τ.Α., οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 8: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών τροφίμων στο πλαίσιο της εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού € 8.000,00 με τίτλο: «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».

ΘΕΜΑ 9: Αποδοχή Δωρεών: α) για την Κοινότητα Τριζονίων και β) για την Κοινότητα Μοναστηρακίου, Δ.Ε. Ευπαλίου, Δήμου Δωρίδος.