Διχώρι: Δημοπρατείται η ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας και του προαύλιου χώρου της Αγίας Παρασκευής

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΙΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δωρίδος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την
κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΙΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» , με προϋπολογισμό 108.322,82 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΙΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 02/2019 από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δωρίδος, ανέρχεται στο ποσό των 108.322,82 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 134.320,29 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ» ενσωματώνοντας τις
αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4782/2021.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.dorida.gr. (Πληροφορίες: Άννα Νικολάου, Ιωάννης Σταθόπουλος στα τηλέφωνα: +30 2266350303, +30 2266350310).

Ηλεκτρονικός Αριθ. Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) :181157
Η προκήρυξη σύμβασης δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 21PROC008664555) και η
Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 21PROC008664876)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/6/2021, 10:00 π.μ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 2/7/2021, 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Το έργο αφορά στην ανάπλαση των κυριότερων κοινοχρήστων χώρων της Τ.Κ. Διχωρίου, Δ.Ε. Βαρδουσίων στον ορεινό όγκο του Ν. Φωκίδας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω θέσεις για ανάπλαση:

Α) Κεντρική Πλατεία,
Β) Προαύλιος χώρος Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Έκταση ≅ 490τ.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, ποσού 2.166,46 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων (210) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 066) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ενάριθμος έργου 2018ΕΠ06600044) . Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος. Λιδωρίκι,

26/5/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

< Πάτησε εδώ για να δεις τα σχετικά έγγραφα >