Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Γαλαξειδίου, 21 Μαΐου 2021, 12.00

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Γαλαξειδίου

Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

1. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πλατείας Μάμμα (παιδική χαρά) στην Κοινότητα
Γαλαξιδίου [4.000,00 € ΑΠΕ]

2. Επισκευή μαντρότοιχου Δημοτικού Κοιμητηρίου Κοινότητας Γαλαξιδίου [13.000,00 € ΑΠΕ]

3. Επισκευή κτιρίου δωρεάς Πετρούλας Καμβύση (χρήση Βιβλιοθήκης) Κοινότητας Γαλαξιδίου [19.000,00
€ ΑΠΕ ]

4. Επισκευή κτιρίου κληρονόμων Αγγελή (Λαογραφικό Μουσείο) Κοινότητας Γαλαξιδίου [3.000,00 ΑΠΕ ]

5. Προμήθεια και τοποθέτηση καθρεπτών στην Κοινότητα Γαλαξιδίου [2.000,00 € ΑΠΕ]

6. Απένταξη έργου με τίτλο «Τεχνική παρέμβαση στο δίκτυο όμβριων υδάτων πλατείας Χηρόλακα ποσό
3.600,00 €»

7. Παράταση μουσικών οργάνων-μουσικής έτους 2021 στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

8. Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς
Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8334/13-05-2021 αίτηση Κ.Γ.].

9. Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς
Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8417/14-05-2021 αίτηση Β.Δ.].

10. Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς
Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8620/18-05-2021 αίτηση Ε.Γ.].

11. Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς
Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8621/18-05-2021 αίτηση Ν.Τ.].

12. Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 2217/09-02-2021 αίτηση κ. Αντωνίου
Χατζηγιάννη].

13. Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 7758/17-05-2021 αίτηση κ. Αντωνίου
Χατζηγιάννη].

14. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 01/2021 απόφασης Κοινότητας Γαλαξιδίου για μετονομασία παρόδων
[υπ΄αριθμ. 24797/4-12-2020, 1193/25-1-2021 αιτήσεις κ.Μαρίας Ζαγορά – Ξηρού]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA