Δήμος Δελφών: Εγγραφή και επανεγγραφή στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι, οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων που θα
φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών, για το έτος 2021-2022, θα υποβάλλονται από την 18η Μαΐου 2021 έως και την 25η Ιουνίου 2021 και σε όλη τη διάρκεια του έτους,
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας – Προϊσταμένου/νης του Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού και εφόσον η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και νηπίων εισηγηθεί θετικά.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση και βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 Για εγγραφή:

1) Έντυπη αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του
παιδιού (θα δίδονται από το Σταθμό). Επίσης θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών.

2) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας μητέρας.

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου), και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/ και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το πιστοποιητικό
συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.

4) Βεβαίωση εργασίας (αφορά και τους δύο γονείς) :

Α) Εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα : Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας εργοδότη ότι είναι εργαζόμενοι ή
πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων αποδοχών τους.

Β) Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα : 1) Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας εργοδότη ότι είναι εργαζόμενοι ή
πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων αποδοχών τους και 2) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων του πρώτου τριμήνου τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης.

Γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι : 1) Αντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος (έναρξη
επαγγέλματος) στη ΔΟΥ και 2) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.

Δ) Περιστασιακά Απασχολούμενοι : Εκτυπωμένη κατάσταση των ενσήμων ή των εργοσήμων του πρώτου
τριμήνου τρέχοντος έτους.

5) Αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των
γονέων που είναι άνεργοι.

6) Βεβαίωση υγείας του παιδιού (επισυναπτόμενη με την αίτηση εγγραφής) συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που
προβλέπονται κάθε φορά από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (η
προσκόμισή τους είναι υποχρεωτική για την εγγραφή του παιδιού).

7) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους των γονέων (εφόσον υπάρχει), διαφορετικά του προηγούμενου οικονομικού έτους.

8) Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητα.

9) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό, εκτός των προηγούμενων
δικαιολογητικών (μεταφρασμένα), απαραίτητο είναι το διαβατήριο και η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 Για επανεγγραφή:

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην
οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο 3. δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Σύμφωνα με την αριθ. 378/22-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΙΠΤΩ9Θ-Ε2Η) Απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δελφών και ορισμός μελών για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επιλογής νηπίων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα (Απόφαση Δ.Σ. 132/17-06-2020 – ΑΔΑ:67ΓΣΩ9Θ-36Ψ) και την αριθ. 177/02-05-2018 (ΑΔΑ:Ω20ΟΩ9Θ-ΩΡΒ) Απόφαση Δ.Σ. «Λήψη απόφασης μοριοδότησης κριτηρίων για εγγραφές βρεφών – νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών» η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται με το σύστημα μοριοδότησης κριτηρίων, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

< Πάτησε εδώ για να δεις τον πίνακα >

Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας της /του αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου Δελφών.

Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (25 Ιουνίου 2021), η Ειδική Επιτροπή Επιλογής
βρεφών και νηπίων, στην οποία μετέχουν: ο/η εκάστοτε Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο/η Προϊσταμένη του
Τμήματος και ένα άτομο από το παιδαγωγικό προσωπικό, εξετάζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων, τον οποίο υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών. Η διαδικασία επιλογής καθώς και η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται στον οικείο ΟΤΑ, στο site του Δήμου Δελφών και στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Δήμου Δελφών,
στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών.

Στο πλαίσιο, ωστόσο, της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η υποβολή των αιτήσεων με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συνημμένα, δύναται να γίνει:

– είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων – κηδεμόνων, κατόπιν συνεννόησης για συναντήσεις με
ραντεβού στους Σταθμούς, από τις 10:00 έως τις 14:00 καθημερινά
– είτε με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου είναι εφικτό και όπως αναγράφεται
παρακάτω).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών (τηλ.: 2265350721 & 2265350724) και στους κατά
τόπους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς:

 Παιδικός Σταθμός Άμφισσας κ. Βρούβα Θεώνη 22650-28551 paidikos.amfissas@delphi.gov.gr
 Παιδικός Σταθμός Ιτέας κ. Κάββουρα Ελένη 22650-32598 paidikos.iteas@yahoo.gr
 Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιτέας κ. Κάββουρα Ελένη 22650-32331 ————–
 Παιδικός Σταθμός Δεσφίνας κ. Ορνιθοπούλου Μελίνα 22650-51445 zuzunia@otenet.gr
 Παιδικός Σταθμός Γαλαξιδίου κ. Μόσχου Βασιλική 22650-41160 psgalaxidiou@gmail.com
 Παιδικός Σταθμός Καστελλίων κ. Πετροπούλου Ευαγγελία 22650-91327 pstathmoskastellia@gmail.com
 Παιδικός Σταθμός Πολυδρόσου κ. Μπαλτζώη Παρασκευή 22340-51210 —————
 Αυτοτελές Τμήμα Κοιν. Προστασίας 2265-350721 koin.prostasia@delphi.gov.gr

< Πάτησε εδώ για να δεις – κατεβάσεις τα σχετικά έγγραφα >