Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 17 Μαΐου 2021, 12.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Δεύτερη (2η) τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή με εισήγηση της Αν. προϊσταμένης του Αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού και αναπτυξιακών προγραμμάτων, κ. Σπυριδούλας Λαχανά.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

3. Ανάθεση τμήματος Β της σύμβασης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ) που αφορά την προμήθεια δύο επιβατικών οχημάτων τύπου SUV από την εταιρεία ΓΑΙΤΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης συνεπεία άγονων διαγωνισμών.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού.

4. Ορισμός συμβολαιογράφου και αμοιβής του για την μεταβίβαση του οχήματος τύπου «ΒΑΝ» δωρεάς του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Φωκίδας και φίλων αυτών προς τον Δήμο Δελφών για τις ανάγκες του ΚΔΑΠμεΑ.
Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος Δελφών.

5. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ». Οριστικός ανάδοχος.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: ‘ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ’ του Δήμου Δελφών».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ’ του Δήμου Δελφών».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ’ του Δήμου Δελφών.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

9. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη σύμβαση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

10. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

11. Ανάκληση των αριθ. 39/470/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΝ6Ω9Θ-ΛΝΨ) και 05/40/2021 (ΑΔΑ: ΩΥ37Ω9Θ-ΘΜΤ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών και Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

12. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών και του Δήμου Δελφών για την Πράξη με τίτλο: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ» στα πλαίσια του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

13. Αποδοχή Δωρεάς.
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

14. Ορισμοί-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.