«Οι Φίλοι του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου»: Ψήφισμα για τον θάνατο της Ροδούλας Σταθάκη – Κούμαρη

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ»

Έδρα: Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ.1/2021 πρακτικό έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Οι Φίλοι του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου».

Περίληψη:

Έκδοση ψηφίσματος για την εκδημία  της επί σειρά ετών Επιστημονικής Συμβούλου του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου και ιδρυτικού μέλους του Σωματείου μας «Οι Φίλοι του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου» ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΣΤΑΘΑΚΗ – ΚΟΥΜΑΡΗ.

Γαλαξείδι σήμερα την 3η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με το  Καταστατικό του Σωματείου, το Δ.Σ. του Σωματείου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ», κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ..

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό και απόντα μέλη κανένα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αθανάσιος Θ.Παρασκευάς κήρυξε την έναρξη της έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης ζήτησε από το συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον για να το συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση.

Το συμβούλιο δήλωσε ότι συναινεί για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος για την θλιβερή αναγγελία εκδημίας σήμερα 03/05/2021 της επί σειρά ετών Επιστημονικής Συμβούλου του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου και ιδρυτικού μέλους του Σωματείου μας «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ», ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΣΤΑΘΑΚΗ – ΚΟΥΜΑΡΗ, ως ένδειξη πένθους για τον θάνατό της και ελάχιστο φόρο Τιμής προς το πρόσωπό της.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  αναφέρθηκε στην τεράστια προσφορά και στο ήθος της εκλιπούσης, ιδρυτικού μέλους του Σωματείου μας, Λαογράφου και Επιστημονικής Συμβούλου του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου, της αγαπημένης μας ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΣΤΑΘΑΚΗ – ΚΟΥΜΑΡΗ, η οποία επί σειρά πέντε δεκαετιών πρόσφερε την ψυχή της ολόκληρη στο Ναυτικό μας μουσείο και στην ευλογημένη ναυτοπολιτεία μας.   Οι άοκνες προσπάθειές της, με την συμπαράσταση σημαντικών ανθρώπων που οργανώθηκαν και λειτούργησαν υπό την καθοδήγησή της, με σκοπό την συνεχή ανάδειξη του κοσμήματος της Ναυτικής μας Πολιτείας και φυσικά της Χώρας μας, του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου και η ανεκτίμητη αξία γνώσης και εμπειρίας της, θα παραμείνουν και θα διαφυλαχθούν ως πολύτιμη παρακαταθήκη σε εμάς τους νεώτερους, με την δέσμευση να εξακολουθήσουμε το τεράστιο έργο της, κατέληξε ο Πρόεδρος.-

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ», αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου                           

Αποφασίζει ομόφωνα

  • Αποδέχεται το έκτακτο της συνεδρίασης και συμφωνεί με το κατεπείγον του θέματος.
  • Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία της εκλιπούσης και να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
  • Να κατατεθεί αντί στεφάνου το ποσό των διακοσίων (200,00€) ευρώ στην Εστία Αγίου Νικολάου εις μνήμην της ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΣΤΑΘΑΚΗ – ΚΟΥΜΑΡΗ.
  • Να καθιερώσει την Δευτέρα του Πάσχα εκάστου έτους ημέρα πραγματοποίησης ειδικής εκδήλωσης εις μνήμη και Τιμή της ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΣΤΑΘΑΚΗ – ΚΟΥΜΑΡΗ.
  • Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στους πίνακες ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, στην διαδικτυακή σελίδα του Σωματείου μας, να δοθεί προς δημοσίευση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και να επιδοθεί στην οικογένεια της εκλιπούσης.

Το παρόν πρακτικό  συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2021.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Αθ. Παρασκευάς   

Ο Αντιπρόεδρος
Μ. Αναγνωστόπουλος  

Η Γεν. Γραμματέας
Ζ. Γκλαβάνου    

Ο Ταμίας
Αν. Μιχόπουλος  

Ο Σύμβουλος
Κ. Ζέρβας