Ανακοίνωση της Κοινότητας Άμφισσας για την Αντιπυρική Περίοδο και τους καθαρισμούς οικοπέδων

Ανακοίνωση της Κοινότητας Άμφισσας για την Αντιπυρική Περίοδο και τους καθαρισμούς οικοπέδων

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑ

Άμφισσα, 14 Απριλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινότητα Άμφισσας με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2021, στο πλαίσιο της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών ενημερώνει ότι:

 Σύμφωνα με την 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας απαγορεύεται λόγω αυξημένης επικινδυνότητας οποιαδήποτε χρήση φλόγας στην ύπαιθρο από 1η Μαΐου 2021 ως και 31 Οκτωβρίου 2021.

 Σύμφωνα με τη 4/2012 (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-12) Πυροσβεστική Διάταξη: Ενημερώνουμε για την υποχρέωση καθαρισμού, αποψίλωσης και απομάκρυνσης των εύφλεκτων υλικών ξερά χόρτα, απορρίμματα κτλπ από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των αγροκτημάτων, οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης μας και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια της. Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς , η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου 2021. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 περιπτ. 26 εδαφ. β’ του Ν 3852/2010 (Α΄87) , είναι υποχρέωση να γίνει αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο και βεβαίωση εις βάρος τους ισόποσης σχετικής δαπάνης του Δήμου προς καθαρισμό.

 Με τη επιφύλαξη των ισχυουσών Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και Πολλαπλής Συμμόρφωσης, συστήνεται η καθολική αποφυγή σαρωτικών καύσεων κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών και ενοικιαστών ελαιοκτημάτων είναι η εκτέλεση σειράς εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης, περισυλλογής και απομάκρυνσης και κατάλληλης διαχείρισης των καυστών υλικών. Επιβάλλεται επίσης η κλάδευση των ελαιόδεντρων και γενικά των δέντρων των οποίων οι κλώνοι επεκτείνονται σε δρόμους (δημοτικούς, αγροτικούς) και εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης(πυροσβεστικών , ΟΤΑ κλπ).

 Εφιστούμε την προσοχή κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σε όσους εκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο, αγρότες, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους κ.α., να μην εκτελούν εργασίες με τη χρήση γυμνής φλόγας ή την εκτέλεση θερμών εργασιών (ηλεκτροσυγκόλληση, εργασίες με παραγωγή θερμότητας ή σπινθήρων, κάπνισμα μελισσών κ.α. ) .

 Οι παραβάτες των παραπάνω διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ποινικού Κώδικα του ν. 4619/2019 (Α΄95)

2. Του άρθρου 12 της υπ΄αρίθμ. 9/2000 (Β’ 1459) Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9 Α /2005 ( Β’ 1554) όμοια και ισχύει .

3. Της υπ’ αρίθμ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄2233) καθώς και κατ΄ εφαρμογή έτερων διατάξεων όπως εκείνων που αφορούν το καθεστώς κοινοτικών ενισχύσεων μέσω του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ.α.

Παρακαλούνται οι πολίτες της Κοινότητας Άμφισσας για την πιστή εφαρμογή των
παραπάνω διατάξεων .

«Επειδή το δάσος μπορεί να υπάρχει χωρίς τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος χωρίς το δάσος δεν μπορεί να ζήσει, είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο αυτή τη φυσική κληρονομιά. Στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται κάθε αντιπυρική περίοδο για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, χρειαζόμαστε όλοι.»

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Άμφισσας
Παναγιώτης Ν. Μερινόπουλος