Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 9 Μαρτίου 2021, 11.00 – 13.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, 11.00 – 13.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2020 για το Δ’ τρίμηνο.

 ΘΕΜΑ 2: Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων, έτους 2021.

 ΘΕΜΑ 3: Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων, έτους 2021

 ΘΕΜΑ 4: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3)».

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Άνω των ορίων», έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου, 821/30-01-2018 (αριθμός μελέτης 01/2018) μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορισμός όρων διακήρυξης, για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ», (CPV) : 42961200-2, Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών,  Κ.Α. 63-7135.002, υποέργο Νο2».

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση  Προγράμματος Δράσης  2021  της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2021 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.

ΘΕΜΑ 9: Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ποσού 39.680,00 € της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Δωρίδος», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», του Πράσινου Ταμείου.

 ΘΕΜΑ 10: Έγκριση της υπ. Αρ. 1870/25-02-2021 απόφασης Δημάρχου Δωρίδος ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων στην Κ. Πεντάπολης, Αρ. Τεχν. Περιγ: 3/2021» (απευθείας έκτακτης – υπερεπείγουσας ανάθεσης, ΑΔΑ: ΩΦΒΜΩ9Ζ-06Ι).