Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 9 Μαρτίου 2021, 12.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2021.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

2. Τακτοποίηση τεχνικού προράμματος Δήμου έως 31/12/2020 και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή υποθηκοφυλακείου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης υδατοδεξαμενής Δελμούζου της Κοινότητας Ελαιώνα.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

6. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας, του Δήμου Δελφών από εισφορά σε χρήμα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» για το Ο.Τ. 111Ζ (άρθρο 4 του Π.Δ. 5/1986 – ΦΕΚ 2/τ.Α’/1986).
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας, του Δήμου Δελφών από εισφορά σε χρήμα του κυρίου Ροπόκη Βασιλείου του Κωνσταντίνου για το Ο.Τ. 094 Β (άρθρο 4 του Π.Δ. 5/198 – ΦΕΚ 2/τ.Α’/1986).
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή δρόμων με σκυρόδεμα εντός Κοινότητας Βουνιχώρας». Οριστικός ανάδοχος.
Εισηγήτρια: κυρία Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή παλαιών και κατασκευή νέων τοιχείων αντιστήριξης Δ.Ε. Καλλιέων». Οριστικός ανάδοχος.
Εισηγήτρια: κυρία Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

10. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Δελφών, στην με ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6 – ΧΤΔ πρόσκληση του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» (Πρόσκληση ΑΤ14), με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

11. Ορισμοί – αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.