Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 10 Φεβρουαρίου 2021, 11.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, 11.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για την πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο:
– Προμήθεια «έξυπνων» νησίδων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
– Γωνιές Ανακύκλωσης – Προμήθεια Τριαξονικού Ανατρεπόμενου Φορτηγού με γερανό.
– Προμήθεια Διαξονικού Ανατρεπόμενου Φορτηγού με αρπάγη.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

3. Εισήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. & 1ΟΥ ΣΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

4. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ», Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 94159.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

5. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», αριθμ. οικ. 4604/6- 3-2019 (ΑΔΑ: ΨΚΞ5Ω9Θ-2ΔΗ) Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 50.000,00 € της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων της Δ.Κ. Άμφισσας» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Δελφών (Ν. Φωκίδας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 4ου τριμήνου 2020.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Γεωργίου Προκοπίου Μακεδών.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος Δελφών.

9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης υδατοδεξαμενής στη θέση «Δελμούζου Βρύση» της Κοινότητας Ελαιώνα.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος Δελφών.

10. Λειτουργία Μουσειακών και εκθεσιακών χώρων του Δήμου Δελφών από την Α.Μ.Κ.Ε. υπό μορφή Δικτύου κατ’ άρθρο 101 Ν.3852/2010 με την επωνυμία: «Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα» και τον διακριτικό τίτλο: «Δίκτυο Δελφών».
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δελφών.

11. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ» οικ. έτους 2021 – Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Δελφών έτους 2021.
Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Περδίκη, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.

12. «Πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α. έξι (6) ατόμων έως 31.03.2021 με δυνατότητα ανανέωσης έως την 5η Ιουλίου 2021.
Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος Δελφών.

13. Ορισμοί-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.