Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 29 Ιανουαρίου 2021, 11.00 – 12.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, 11.00 – 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέμα:

Έγκριση Πρακτικού υπ’ αριθμ. 03 – Ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 10948/21-10-2020), που αφορά τον υπ. αριθμ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 101027.