Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 27 Ιανουαρίου 2021, 11.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, 11.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Έγκριση Πρακτικού Ι Δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

2. Έγκριση Πρακτικού Ι Δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

3. Έγκριση Πρακτικού Ι Δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

4. Έγκριση Πρακτικού Ι Δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

5. Έγκριση Πρακτικού Ι Δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Έγκριση Πρακτικού Ι Δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Έγκριση της αρ. 23/201/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών περί ένταξης σε ειδικό τιμολόγιο του ακινήτου «ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» του Σωματείου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΩΤΩΝ».
Εισηγητής: κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών.

8. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σχολικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του κτιριακού συγκροτήματος του ΕΠΑΛ Άμφισσας».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

9. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και κεντρικού συστήματος τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης Δήμου Δελφών».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

10. Αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 88.660.00 € της πράξης «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σχολείων Δήμου Δελφών» Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙΙ (ΑΔΑ:64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

11. Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ποσού 39.680,00 € της πράξης με τίτλο:
«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Δελφών»,
στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», του Πράσινου Ταμείου.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

12. Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 340.240,00 € της πράξης με τίτλο:
«Ανακαίνιση ‘Κυριακοπούλειου‘ Δημοτικού κτιρίου Ιτέας και επανάχρηση του ως πολιτιστικός πολυχώρος θεάτρου, κινηματογράφου και Δημοτικού Ωδείου Δήμου  Δελφών – Αναβάθμιση κτιριακών και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Δελφών» στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου, με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

13. Τροποποίηση της αριθμ. Απόφ. 185/07.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΔΝΡΩ9Θ-92Η) Δ.Σ. Δήμου Δελφών με θέμα: Αποδοχή των όρων ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δελφών (Ν. Φωκίδας).
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

14. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TOY Δ. ΔΕΛΦΩΝ».
Ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, κ. Ιωάννης Κουμπογιάννος, υπάλληλος Δήμου Δελφών.

15. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, κ. Ιωάννης Κουμπογιάννος, υπάλληλος Δήμου Δελφών.

16. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για ανάδειξη προμηθευτή για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 4) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ». Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

17. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) ελαιοκτημάτων που βρίσκονται στην θέση ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Άμφισσας. Κήρυξη διαγωνισμού άγονου.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

18. Συμπλήρωση έγκρισης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών για το έτος 2021 και έγκρισης εκτέλεσης εργασιών στις περιπτώσεις απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών.
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.