Πρόσληψη προσωπικού στη Δομή Φωκίδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΚΨ. Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

 Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την υλοποίηση του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και κατ’ οίκον φροντίδας του γενικού πληθυσμού.

 Οι θέσεις εργασίας αφορούν τη στελέχωση Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και συγκεκριμένα οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
α/α Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Σχέση  Απασχόλησης Τρόπος πρόσληψης – Νομική βάση Χρόνος (μήνες) Προσόντα
1 Ψυχολόγος 2 Πλήρους Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 6 μήνες ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,

2) Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  Ψυχολόγου

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας,

2) Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο [Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε μη κοινοτικές δομές ή/και (εξειδικευμένη) σε δομές Κοινοτικής – Κοινωνικής Ψυχιατρικής],

3) Γνώση Χρήσης Η/Υ,

4) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας

 

Ως επιθυμητά προσόντα ορίζονται:

α) γνωσιακή – συμπεριφορική (CBT) εκπαίδευση, β) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής, γ) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), δ) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας, ε) συστατικές επιστολές

2 Κοινωνικός Λειτουργός 1 Πλήρους Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 6 μήνες ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΠΕ  ή  ΤΕ  Κοινωνικής Εργασίας  της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,

2) Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  Κοινωνικού Λειτουργού

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας,

2) Γνώση Χρήσης Η/Υ,

3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας

 

Ως επιθυμητά προσόντα ορίζονται:

α) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής, β) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), γ) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας, δ) συστατικές επιστολές

3 Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ 1 Πλήρους Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 6 μήνες ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ  Νοσηλευτικής  της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,

2) Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  Νοσηλευτή

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας,

2) Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο [Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε μη κοινοτικές δομές ή/και (εξειδικευμένη) σε δομές Κοινοτικής – Κοινωνικής Ψυχιατρικής],

3) Γνώση Χρήσης Η/Υ,

4) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας

 

Ως επιθυμητά προσόντα ορίζονται:

α) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής, β) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), γ) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας, δ) συστατικές επιστολές

 Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) είναι:

  1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Πτυχίο (φωτοαντίγραφο) και εάν είναι αλλοδαπής θα πρέπει να είναι σε επίσημη μετάφραση και να προσκομισθεί αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (φωτοαντίγραφο)
  4. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (φωτοαντίγραφο) και εάν είναι αλλοδαπής θα πρέπει να είναι σε επίσημη μετάφραση και να προσκομισθεί αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
  5. Πιστοποιητικά λοιπών εκπαιδεύσεων.
  6. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση προϋπηρεσίας.
  7. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας (φωτοαντίγραφο)

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο τους ηλεκτρονικά, αναγράφοντας με ευκρίνεια στο θέμα «Ονοματεπώνυμο/Ειδικότητα/Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης» από 14/01/2021 μέχρι και 24/01/2021 και ώρα 17:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaekpsfok@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22650 23333

από Δευτέρα έως Παρασκευή½11.00 έως 16.00.

Περαιτέρω πληροφορίες για το έργο της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

 

 

 

 

 

 

—-