Δήμαρχος Δελφών: Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων

< Πάτησε εδώ για να δεις την απόφαση >

Άµφισσα, 30/12/2020

«Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»

Ο Δήμαρχος Δελφών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους αναθέτουμε, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου, με θητεία από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2021:

Τη Δημοτική Σύμβουλο Αικατερίνη – Ευγενία Καλυβιώτη με αρμοδιότητα την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό στα θέματα προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. 

Το Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Κατσικούλη με αρμοδιότητα την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό στα θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Παιδείας, δια βίου Μάθησης.