Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 11 Ιανουαρίου 2020, 9.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2020, 9.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Ορισμός μελών επιτροπής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. έτους 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

2. Τροποποίηση της 497/28.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΔ4ΒΩ9Θ-ΣΨΙ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α. δεκατεσσάρων (14) ατόμων έως 28.02.2021.
Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος Δελφών.

3. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά) για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 4) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ».
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Κουμπογιάννος, υπάλληλος Δ.Τ.Υ Δ. Δελφών, Πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμού.