Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 11 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, 12.00 – 14.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται Θέση Ταμπράκια, της Κοινότητας Τρικόρφου, Δ.Ε. Ευπαλίου, εκτάσεως 500,00 τμ, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (Π.Δ. 270/1981), έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λιδωρικίου» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση «Πρακτικού 1, ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών & Πρακτικού 2 ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 )», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 10948/21-10-2020), που αφορά τον υπ. αριθμ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 101027

ΘΕΜΑ 5ο: Εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τριζονίων, Δ.Ε. Τολοφώνος (ΣΑΤΑ 2019)», του Κ.Α. 25-7336.036, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.700,00€

ΘΕΜΑ 6ο: Εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τριστένου, Δ.Ε. Βαρδουσίων», του Κ.Α. 25-7336.049, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.999,81€

ΘΕΜΑ 7ο: Εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Περιβολίου, Δ.Ε. Βαρδουσίων», του Κ.Α. 25-7336.058, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 5.515,02€