Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 24 Νοεμβρίου 2020

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020, 12.00 – 14.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μαλαμάτων – Μανάγουλης, Δ.Ε. Ευπαλίου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή των όρων ένταξης και υλοποίηση των Πράξεων «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Γλυφάδας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011371243 και «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Πανόρμου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011372646 στην υποδράση 19.2.5.1, του υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή των όρων ένταξης και υλοποίηση των Πράξεων«Ανάπλαση χώρου βρύσης «ΔΕΣΗ» Τ.Κ. Κριατσίου με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011373049 και «Αναπλάσεις στην Τοπική Κοινότητα Πενταγιών Δ. Δωρίδος» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011484646 στην υποδράση 19.2.4.3, του υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΑΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη Λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2020, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (με δεσμευτική ισχύ).