Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 20 Νοεμβρίου 2020, 12.00 – 14.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, 12.00 – 14.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση και ελεύθερη κυκλοφορία τμήματος οικοπέδου, ιδιοκτησίας Ευφροσύνης Μακρυγιάννη, στην Κοινότητα Μαλαμάτων

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή και έγκριση της μελέτης του έργου : «Ύδρευση Ερατεινής Πανόρμου, Δ.Ε. Τολοφώνος
Δήμου Δωρίδος», Προϋπολογισμού: 451.000,00 € με ΦΠΑ 24%

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή και έγκριση της μελέτης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Αμυγδαλιάς Δήμου Δωρίδος», Προϋπολογισμού : 705.000,00 € με ΦΠΑ 24%

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Σεργούλας, Δ.Ε. Ευπαλίου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στην ΤΚ Κονιάκου, Δ.Ε. Λιδωρικίου» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου

ΘΕΜΑ 6ο: Αποστολή 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης ΤΚ Σεργούλας ΔΕ Ευπαλίου», ΑΡ. ΜΕΛ.: 11/2019

ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 16/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άμφισσας

ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 85/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άμφισσας

ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 385/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άμφισσας

ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 386/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άμφισσας

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κάμπου ΔΕ Ευπαλίου» και αρίθμ. Μελέτης09/2015.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Δημοτική
οδοποιία Δ.Ε. Ευπαλίου» και αριθμ. Μελέτης 24/2013.

ΘΕΜΑ 13ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης (Γ’ Τρίμηνο 2020) για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος