Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Φωκίδας

Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Φωκίδας

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά

Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ), αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που είναι ζωτικές για την διατήρηση παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους. Το δίκτυο αυτό φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στα πουλιά κατάλληλους τόπους για αναπαραγωγή, διαχείμαση, ή στάση κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων. Οι περιοχές αυτές έχουν αναγνωριστεί με βάση καθαρά επιστημονικά κριτήρια και στην Ελλάδα υπάρχουν 208.

Το να γνωρίζουμε που βρίσκονται αυτές οι περιοχές και ποια είναι η αξία τους σε σχέση με τα είδη πουλιών που φιλοξενούν είναι το πρώτο βήμα για να συμμετάσχουμε στη διατήρησή τους.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα αναγνώρισης, καταγραφής, και παρακολούθησης των ΣΠΠ στην Ελλάδα με στόχο την προώθηση των κατάλληλων μέτρων διατήρησης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα των ΣΠΠ της Ορνιθολογικής είναι μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος της BirdLife International (Important Bird Areas/ IBAs), μια παγκόσμια πρωτοβουλία που στοχεύει στην καταγραφή και προστασία όλων των περιοχών που είναι ζωτικές για την διατήρηση των πουλιών του πλανήτη.

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά στη Φωκίδα

Μπορείς να δεις τα όρια των Περιοχών στον παρακάτω χάρτη…
Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Το 2003 δημιουργήθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ένα εθελοντικό δίκτυο Υπευθύνων που έχει αναλάβει να παρακολουθεί την κατάσταση των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ)

Το δίκτυο απευθύνεται σε άτομα που ζουν κοντά, κατάγονται ή επισκέπτονται συχνά μία περιοχή με πλούσια ορνιθοπανίδα και που θα ήθελαν να συμβάλλουν στην συστηματική παρακολούθηση αυτής της περιοχής. Η Ορνιθολογική αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει κατάλληλα τα άτομα αυτά ώστε να σχηματίσει μία σταθερή ομάδα συνεργατών-εθελοντών σε όλη την Ελλάδα.

< Περισσότερες πληροφορίες γα το Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης >