Ο Δήμος Δωρίδος διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Μανάγουλης ΔΕ Ευπαλίου» εκτιμώμενης αξίας 74.000 ευρώ

Ο Δήμος Δωρίδος διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Μανάγουλης ΔΕ Ευπαλίου» εκτιμώμενης αξίας 74.000 ευρώ

Λιδωρίκι, 11/5/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμος Δωρίδος, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για
την κατασκευή του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 74.000,00€ (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 2/2020 μελέτη του ΑΤΤΥ) .
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία
Οδοποιίας με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 59.677,41€
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος
αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Επίσης θα είναι
αναρτημένα (εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς) στην ιστοσελίδα του
δήμου www.dorida.gr (χωρίς χρέωση). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα,
να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την Παρασκευή 29/5/2020

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 2/6/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δωρίδος (Δημαρχιακό
Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι ).

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 125 & 126 του
ν.4412/2016

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό
τους όρους των άρθρων 19 και 76 του Ν.4412/2016.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ . Προκαταβολή δεν θα
χορηγηθεί.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2266350114, FAX
επικοινωνίας 2266022390, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Τραχανάς
Κων/νος.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν
υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

< Πάτησε εδώ γα να δεις τη σχετική ανάρτηση στη Διαύγεια >