Αναπτυξιακή Φωκική: Προσωρινός Πίνακας αποτελεσμάτων υποψήφιων δικαιούχων Τοπικού Προγράμματος CLLD Leader

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ – ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους
υποψήφιους δικαιούχους κατά την 1η Πρόσκληση παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου
19.2 του Μέτρου 19 CLLD LEADER ΠΑΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος της
ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ. και την διενέργεια του δειγματοληπτικού – διοικητικού ελέγχου επί των αξιολογημένων
επενδυτικών προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
δημοσιοποιεί στον τοπικό πληθυσμό και ενημερώνει τους υποψηφίους δικαιούχους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη σχετική πρόσκληση, επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης τα οποία
αποτυπώνονται στον παρακάτω προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

< Πάτησε εδώ για να δεις τον σχετικό κατάλογο >