Δήμος Δωρίδος: Διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για δύο έτη

Δήμος Δωρίδος: Διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για δύο έτη

Περίληψη της υπ’ αρίθμ. πρωτοκ. 3116/10-4-2020 διακήρυξης

Ο Δήμος Δωρίδος διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των
ορίων με κριτήριο κατακύρωσης της Προμήθειας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής: Για τις ομάδες 1, 2, 3, 4 & 5 το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής των υγρών
καυσίμων την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή υπολογίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για όλη την Ελλάδα (σύμφωνα
με τη μελέτη). Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί των καυσίμων θα
είναι κατά την τιμολόγηση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου για
κάθε είδους καυσίμου στο Νομό που έχει έδρα το πρατήριο του υποψήφιου προμηθευτή την
ημέρα παράδοσης. Για την ομάδα 6  τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών, για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Δωρίδος, για 2 έτη»
συνολικού προϋπολογισμού 439.589,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δωρίδος, καθώς και το Νομικό
του Πρόσωπο “Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού” και οι σχολικές επιτροπές
(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), με ίδια κεφάλαια. Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 10-6641.002, 35-6644.002, 10-6643.002, 20-6641.002,
30-6641.002, σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020-2022 του
Δήμου Δωρίδος.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων (συμπεριλαμβανομένου του
πετρελαίου θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Δωρίδος, του
Ν.Π.Δ.Δ, της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής και της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής,
με την προμήθεια ειδών όπως αυτά αναλύονται με την μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια
Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Δωρίδος, για 2 έτη».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης ή μέχρι εξάντλησης του ποσού της εκάστοτε
σύμβασης.

Δικαιούμενοι συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έχει καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 25/05/2020 και ώρα
15:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της αναλυτικής διακήρυξης, στα γραφεία του
Δήμου Δωρίδος καθώς και στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ (αρ. διαγωνισμού
90748,90931,90938,90939,90940,90941,), και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος
(www.dorida.gr). Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Ιωάν. τηλ.2266350114 και Ανδρεόπουλος
Ιωάννης, τηλ.2634350012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

< Πάτησε εδώ για περισσότερες πληροφορίες >