Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 15 Απριλίου 2020, 11.00, δια περιφοράς

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τετάρτη 15 Απριλίου 2020, 11.00
δια περιφοράς

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:

1. Λήψη απόφασης οικονομικών μέτρων για τη στήριξη των πολιτών και των
επιχειρήσεων του Δήμου Δελφών λόγω της πανδημίας του COVID-19.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη
αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη
αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς
και καταυλισμούς Ρομά. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών
Υπηρεσιών).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος
Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2020 του Κεφ. Αυτ.
Διαχ/σης «ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ». (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ.
Κληροδοτημάτων).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2020 του Κεφ. Αυτ.
Διαχ/σης «ΕΥΑΓΓ. & ΑΙΚ. ΓΑΖΗ-ΚΑΡΕΛΛΑ». (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,
υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες
ανάγκες Ο.Τ.Α. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών
Υπηρεσιών).

8. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Δελφών, έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ (MIS
5001154, 8η για το Υ/Ε 1 & 3η για το Υ/Ε 8)». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς
αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

10. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ, Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-
2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)». )». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ.).

11. Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας
αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας για το έτος
2020. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών
Υπηρεσιών).

12. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 55/18.02.2015 απόφασης Δ.Σ. «Έγκριση συμμετοχής
στο πρόγραμμα ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
(TEBA/FEAD) και ορισμός νομίμου εκπροσώπου και εκπροσώπου Διαβούλευσης.
(Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος).