Δείτε ονλάιν – ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 7 Απριλίου 2020, 19.00

Δείτε ονλάιν – ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Τρίτη 7 Απριλίου 2020, 19.00
με τηλεδιάσκεψη

Ο Δήμος Δωρίδος θα είναι ο τρίτος Δήμος της Ελλάδας που θα πραγματοποιήσει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, διασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατίας, στη δύσκολη αυτή συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας.

Έτσι σήμερα 7-4-2020 και ώρα 19:00 όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση «ζωντανά», που θα προβάλλεται μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος: http://www.dorida.gr

Παναγιώτας Σπυροπούλου
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 7η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019), και με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/11-3-2020),

β) του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11.03.2019),

γ) του με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και

δ) της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωρίδος και του
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», για την Ανάθεση Καθαριότητας, Αποκομιδής και
Μεταφοράς Απορριμμάτων της Νήσου Τριζoνίων Δ.Ε. Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος
στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και Εξουσιοδότηση του Δημάρχου
για την υπογραφή της. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)

2. Αποδοχή πίστωσης και αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου
Δωρίδος οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)

3. Απαλλαγή των αναλογούντων τελών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και του
ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού, στις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη
λειτουργία τους. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού και
Επιχειρηματικότητας, κ. Ταράτσας Δήμος)

4. Τροποποίηση της παραγράφου 2 στο αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 75/2019
ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ολοκλήρωση του έργου
«ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» CEF-WIFI4EU. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος δημιουργίας δικτύων WI-FI, κ. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος)

5. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2020. (Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ