Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 11 Μαρτίου 2020, 18.00, Δημοτικό Κατάστημα Δωρίδος, Λιδωρίκι

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, 18.00
Δημοτικό Κατάστημα Δωρίδος, Λιδωρίκι

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

1. Απολογισμός έτους 2019 και Προγραμματισμός έτους 2020 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε. με βάση τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Καπεντζώνης Γεώργιος)

2. Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου
Δωρίδος. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης
Σταύρος)

3. Παραχώρηση χρήσης χώρου 1m2, εντός οικισμού Ελαίας, για την τοποθέτηση καμπίνας
και ξύλινου ιστού για την διασύνδεση του Οικισμού Ελαίας Φωκίδας στον φορέα ΟΤΕ
ΑΕ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)

4. Έγκριση κατανομής πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών
(Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020 & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019). (Εισηγητής:
Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Τσώνος Θεόδωρος)

5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 150.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο
πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στον
προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινής Δήμου Δωρίδος ΠΕ Φωκίδας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ
56 (Α/Α ΟΠΣ 3593) ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)

8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ», ΑΡ. ΜΕΛ. 24/2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 178.355,00€.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ», ΑΡ. ΜΕΛ. 18/2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
10.520,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

10. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ», ΑΡ. ΜΕΛ. 25/2013,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 51.000,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ», ΑΡ. ΜΕΛ. 01/2015,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.026,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΤΡΙΣΤΕΝΟ, ΑΡΤΟΤΙΝΑ) ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ», ΑΡ. ΜΕΛ. 22/2013,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.560,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ», ΑΡ. ΜΕΛ. 03/2014, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
36.391,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

14. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΑΜΠΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ», ΑΡ. ΜΕΛ. 09/2015,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.999,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

15. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ», ΑΡ. ΜΕΛ. 05/2015,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.999,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

16. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ», ΑΡ.
ΜΕΛ. 06/2017, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.526,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης
Εμμανουήλ)

17. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ», ΑΡ. ΜΕΛ. 26/2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
36.597,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

18. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΕ ΝΕΟ
ΧΩΡΟ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ», ΑΡ. ΜΕΛ.: 09/2016, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
11.997,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

19. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ», ΑΡ. ΜΕΛ.: 09/2016 (ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
28.700,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

20. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ», ΑΡ. ΜΕΛ.: 12/2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
16.700,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

21. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ», ΑΡ. ΜΕΛ.: 20/2013,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.000,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

22. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ», ΑΡ. ΜΕΛ.: 02/2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
27.000,00€. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

23. Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθμ. 317/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Δωρίδος με
θέμα: «Ανανέωση παραχώρησης Δημοτικού Σχολείου Τολοφώνος στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Τολοφώνος». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)

24. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους
2020 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους.
(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)