Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδας προς τους Ασφαλιστές για την υποβολή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης Σεμιναρίων

Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδας προς τους Ασφαλιστές για την υποβολή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης Σεμιναρίων

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέλη του Επιμελητηρίου Φωκίδας, θα πρέπει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020 να υποβάλλουν στο Επιμελητήριο τις βεβαιώσεις παρακολούθησης των σεμιναρίων επαναπιστοποίησης γνώσεων, σύμφωνα με:

• Την απόφαση 45/21.11.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Ελλάδος (ΦΕΚ ΦΕΚ Β΄3350/12-12-2014 και
• Το άρθρο 23 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄/18.12.2018).

Η ανωτέρω απόφαση ορίζει ότι οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να συμπληρώνουν 75 ώρες εκπαίδευσης ανά πενταετία, προκειμένου να επαναπιστοποιούνται και να μπορούν να συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμά τους, συνεπώς, η υποβολή των βεβαιώσεων είναι κάθε χρόνο υποχρεωτική για τη διατήρηση της εγγραφής στα ειδικά μητρώα του Επιμελητηρίου.

Οι βεβαιώσεις αφορούν επανεκπαίδευση διάρκειας 15 ωρών κατ’ έτος, με αρχή το έτος 2015.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα πιστοποιητικά επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης, είτε κατά την λήξη της εκάστοτε πενταετίας, είτε κατ’ έτος αναλογικά με την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού γνώσεων, τότε η αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον νόμο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ των εν λόγω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Άμφισσα, 7/2/2020

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ