Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 28 Ιανουαρίου 2020, 18.00, Δημοτικό Κατάστημα Λιδωρικίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, 18.00
Δημοτικό Κατάστημα Λιδωρικίου

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα – Εισηγητές:

 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)
 2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)
 3. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους για την παραλαβή καλής εκτέλεσης μικρών έργων – εργασιών συντήρησης με προϋπολογισμό μέχρι 5.869,40 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)
 4. Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου αυθαιρέτου βόσκησης (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969), για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος)
 5. Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)
 6. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, για το έτος 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών αρμοδιότητας περιοχής Λιμεναρχείου Μεσολογγίου και των Λιμενικών Τμημάτων που υπάγονται σ’ αυτό για τα παρακάτω θέματα: α) περί χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων, ως πολυσύχναστων ή μη, για την πρόσληψη ναυαγοσώστη, β) περί θαλασσίων μέσων αναψυχής, γ) περί ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και λοιπών συναφών θεμάτων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
 8. Αποδοχή όρων Τριμερούς Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
 9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών Κοινότητας Ερατεινής σε Συλλόγους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
 10. Διαπιστωτική Πράξη για την είσοδο ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων στο Νεκροταφείο Ευπαλίου στην Κοινότητα Ευπαλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλέγγας Ιωάννης)
 11. Διαπιστωτική Πράξη για είσοδο ανεπιτήρητων βοοειδών εντός οικισμού της Κοινότητας Κονιάκου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλέγγας Ιωάννης)
 12. Κήρυξη του Δήμου Δωρίδος σε κατάσταση έκτακτης Κλιματικής και Περιβαλλοντικής ανάγκης. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)