Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις πιστώσεις ύψους 935.000 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΚΚΠ των Περιφερειών

Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για τις πιστώσεις ύψους 935.000 ευρώ
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΚΚΠ των Περιφερειών

Λαμία, 14/9/2019

Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γεωργίου Σταμάτη, η οποία εκδόθηκε στις 11-9-2019 (αριθ. πρωτ. 36991/8059), εγκρίνεται η δέσμευση πιστώσεων ύψους 935.000,00 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 9 του ν. 4109/2013, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων «Παπάφειο» Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, μέρος των οποίων θα κατευθυνθούν και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι, από το 2017 και έπειτα το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας αιτείται και λαμβάνει αδιαλείπτως τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατ’ επέκταση τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων. Αναλυτικότερα, με την αριθ. Δ24/α/ΓΠ/35881/852/28-7-2017 Απόφαση, εγκρίθηκε για λογαριασμό του πίστωση ύψους 90.000,00 ευρώ. Με την αριθ. πρωτ. Δ11/32471/1055/22-06-2018 Απόφαση, εγκρίθηκε αυξημένη πίστωση ύψους 225.000,00 ευρώ, ενώ με την αριθ. πρωτ. Δ11/οικ. 54510/2314/18-10-2018 Απόφαση, εγκρίθηκαν επιπρόσθετα 25.000,00 ευρώ. Τέλος, νωρίτερα το 2019, με την αριθ. πρωτ. Δ12α/25807/625/27-6-2019 εγκρίθηκαν πιστώσεις της τάξεως των 225.000,00 ευρώ.