Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο αρχιτέκτονα ή καλλιτέχνη, που επιθυμεί σε εθελοντική βάση και χωρίς καμία αμοιβή, να προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο μνημείου στην Πλατεία Ικάρων της Άμφισσας

Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο αρχιτέκτονα ή καλλιτέχνη, που επιθυμεί σε εθελοντική βάση και χωρίς καμία αμοιβή, να προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο μνημείου στην Πλατεία Ικάρων της Άμφισσας

Άμφισσα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Ο Δήμος Δελφών με βάση την υπ’ αριθμ. 55/05.09.2018 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της μνημειακής υποδομής της ονομασθείσας «Πλατείας Ικάρων» στην Άμφισσα (περιοχή Ανάπλασης Υλαίθου – Συνοικισμός), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο αρχιτέκτονα ή καλλιτέχνη, που επιθυμεί σε εθελοντική βάση και χωρίς καμία αμοιβή, να προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο μνημείου αρμόζοντος στο συγκεκριμένο χώρο (στη μνήμη των πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος Φωκέων Αεροπόρων), να εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, υπό την παρακάτω διαδικασία:

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί σε ηλεκτρονική μορφή τοπογραφικό διάγραμμα της Πλατείας με βασική χωροθέτηση του μνημείου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

2. Η πρόταση – τεχνική έκθεση του μνημείου πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει:
• Ακριβή χωροθέτηση του μνημείου μέσα στο χώρο σε τοπογραφικό διάγραμμα.
• Αναλυτική περιγραφή του μνημείου και ενδεικτικά σχέδια από δύο τουλάχιστον όψεις.
• Πλήρη διαστασιολόγηση του μνημείου.
• Πλήρη περιγραφή των υλικών κατασκευής.
• Αναλυτικά κείμενα των επιγραφών.
• Βασική εκτίμηση συνολικού κόστους, με τιμές αγοράς.

3. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων εκπνέει την 28η.9.2018, ενώ οι φάκελοι θα κατατίθενται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (οδός Σταλλού αρ. 6, Άμφισσα).

4. Η επιλογή των προτάσεων κατά σειρά καταλληλότητας θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών με εισήγηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας.

5. Πριν την εισαγωγή του θέματος στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, θα γίνει έλεγχος πληρότητας των απαιτούμενων από την παρούσα στοιχείων κάθε φακέλου από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών και θα υποβληθεί από αυτήν σχετική έκθεση.

6. Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και σε όλες τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος Δελφών
Θανάσης Παναγιωτόπουλος

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >