Ανακοίνωση του Δήμου Δελφών σχετικά με το επίδομα για την επανασύνδεση καταναλωτών, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ανακοίνωση

 Με την υπ΄ αρ. πρωτ. 5977/2018  (ΑΔΑ:6Μ4ΟΩ9Θ-ΗΩΨ) Απόφαση του Δημάρχου Δελφών συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή, η οποία θα εξετάζει τις αιτήσεις για την επανασύνδεση καταναλωτών, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και για την χορήγηση ειδικού επιδόματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 «Σύσταση Επιτροπών-Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων» της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ 7408/1228/08-02-2018 «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (ΦΕΚ 474/14-02-2018 τ. Β΄).

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προκειμένου να ενταχτούν στις ρυθμίσεις του παραπάνω άρθρου και εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια

Α. Η αποσύνδεση από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, να έχει γίνει μέχρι και την ημερομηνία 30/06/2018 σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382 από 10/07/2018 (ΦΕΚ Β΄ 2752/2018) με την οποία τροποποιείται η ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/128/08/02/2018  Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017»  (Β΄474) όπως ισχύει.

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου

Γ. Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά το φορολογικό έτος 2017 έως τα όρια του παρακάτω πίνακα

Σύνθεση νοικοκυριού Εισοδηματικό όριο
Μονοπρόσωπο 9.000 ευρώ
Δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή με ένα ανήλικο 13.500 ευρώ
Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ή μονογονεϊκή και ένα ανήλικο 15.750 ευρώ
Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα ή μονογονεϊκή με τρία ανήλικα 18.000 ευρώ
Τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο ή δύο ενήλικα μέλη και τρία ανήλικα ή μονογονεϊκή με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή με πέντε ανήλικα 27.000 ευρώ

Το όριο του εισοδήματος αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ σε περίπτωση  που στην σύνθεση του νοικοκυριού υπάρχει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω. Επίσης το όριο του εισοδήματος αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ σε περίπτωση που στην σύνθεση του νοικοκυριού υπάρχει άτομο ή άτομα, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών

Δ. Περιουσιακά κριτήρια

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους  ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με βάση τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των  180.000 ευρώ πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1/ Ε1,Ε9, Εκκαθαριστικό, ΕΝ.Φ.Ι.Α. όλων των μελών του νοικοκυριού

2/ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3/ Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67% ) και άνω

4/ Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για την ζωή ατόμου ή ατόμων, που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, να απευθύνεστε στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, στην Γραμματέα της Επιτροπής κ. Άννα Γκιούλου,  τηλ. 2265350724.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ