Ανακοίνωση του Δήμου Δελφών για την ένταξη στις ρυθμίσεις επανασύνδεσης καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ανακοίνωση

 Με την υπ’ αρ. Πρωτ. 5977/2018  (ΑΔΑ:6Μ4ΟΩ9Θ-ΗΩΨ) Απόφαση του Δημάρχου Δελφών συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή, η οποία θα εξετάζει τις αιτήσεις για την επανασύνδεση καταναλωτών, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και για την χορήγηση ειδικού επιδόματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 «Σύσταση Επιτροπών-Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων» της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ 7408/1228/08-02-2018 «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (ΦΕΚ 474/14-02-2018 τ. Β΄).

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προκειμένου να ενταχτούν στις ρυθμίσεις του παραπάνω άρθρου και εφόσον πληρούν τα κριτήρια, πρέπει να προοσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1/ Ε1,Ε9, Εκκαθαριστικό, ΕΝ.Φ.Ι.Α. όλων των μελών του νοικοκυριού.

2/ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3/ Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67% και άνω.

4/ Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για την ζωή ατόμου ή ατόμων, που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, να απευθύνεστε στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, στην Γραμματέα της Επιτροπής κ. Άννα Γκιούλου, τηλ. 2265350724.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ