Δήμος Δελφών: Ανακοίνωση διάθεσης προς ενημέρωση της μελέτης με τίτλο: «Επισκευή του κτιρίου του πρώην Ναυτικού Ομίλου Γαλαξειδίου»

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ – ΔΤΥ
Σταλλού 6
33 100 Αμφισσα
Πληρ.: Ασπασία Ράλλιου
Τηλ /Fax.( 2265028347/ 22157)
e-mail:a.ralliou@delphi.gov.gr

Άμφισσα 4/5/2018

Ανακοίνωση

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών έχοντας υπόψη:

    • Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α΄/21-09-2011) και του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν. 4412/2016
    • Την αρ. 56/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου περί αποδοχής δωρεάς για την σύνταξη μελέτης Επισκευής Κτιρίου πρώην Ναυτικού Ομίλου Γαλαξιδίου από την εταιρεία «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε.» η οποία απεστάλη στην υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 94/20-3-2018 έγγραφο
    • Την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου από την κ. Ευσταθία Καρανάσου και της Γεωτεχνικής Έρευνας και Γνωμάτευσης Θεμελίωσης από την εταιρεία ADT-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 111/11-4-2018 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.

Ανακοινώνει ότι:

Κατατέθηκε στην υπηρεσίας μας η Αρχιτεκτονική μελέτη (μελετήτρια κ. Ευσταθία Καρανάσου) και η Γεωτεχνική Έρευνα – Γνωμάτευση Θεμελίωσης (ADT-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε, μελετητής Μπουρούνης Χρήστος, Γεωλόγος – Γεωτεχνικός) της συνολικής μελέτης με τίτλο «Επισκευή του κτιρίου του πρώην Ναυτικού Ομίλου Γαλαξιδίου» ιδιοκτησίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. Η μελέτη δόθηκε δωρεάν από την εταιρεία Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε. στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου και χωρίς αντάλλαγμα.

Η προαναφερθείσα μελέτη διατίθεται προς ενημέρωση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών (οδός Σταλλού 6 στην Άμφισσα – υπεύθυνοι Κος. Χ. Κόκκινος τηλ. 2265028347) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες του Δήμου Δελφών και του ΤΕΕ (δωρεά μελετών).

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Δ.Τ.Υ.
Ασπασία Ράλλιου
Μηχανικός Μεταλλείων ΠΕ