Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 25 Μαΐου 2021, 11.00 – 13.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Τρίτη 25 Μαΐου 2021, 11.00 – 13.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προϋπολογισμού κάτω του ενός εκατομμύριου ευρώ, έτους 2021. 

 ΘΕΜΑ 2: Επικαιροποίηση της 21/2019 απόφασης Δ.Σ., έγκριση της διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρηστων Χώρων Τ.Κ. Διχωρίου, Δ.Ε. Βαρδουσίων.

 ΘΕΜΑ 3: Έγκριση της με αριθμό 13/2021 μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Καλλιθέας, Δ.Ε. Τολοφώνος», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και καθορισμός των όρων Διακήρυξης. 

 ΘΕΜΑ 4: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.