Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 14 Μαΐου 2021, 11.00 – 14.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, 11.00 – 14.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση «Πρακτικού 1, ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών & Πρακτικού 3 ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Δήμου Δωρίδος  (ΥΑ 4748/20-02-2018)», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 256.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 2985/30-3-2021 – ΑΔΑΜ: 21PROC008359224), που αφορά τους υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 108247, ανατρεπόμενο όχημα με γερανό και αρπάγη oμάδα Α.

 ΘΕΜΑ 2: Έγκριση «Πρακτικού 2, ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολο-γητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών & Πρακτικού 4 ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Δήμου Δωρίδος  (ΥΑ 4748/20-02-2018)», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 256.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 2985/30-3-2021 – ΑΔΑΜ: 21PROC008359224), που αφορά τους υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 108309, κινητό πετρελαιοκίνητο τεμαχιστή πρασίνων (κλαδοτεμαχιστή), ομάδα Β.

ΘΕΜΑ 3:  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Σε ισοζύγιο-Τελικός) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 4: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) της κοινότητας, Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων».

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση παράτασης της από 10-12-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Δωρίδος για την εκτέλεση του έργου: ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 6: Παροχή νομικής υποστήριξης στον κο Φώτιο Καλατζή του Αντωνίου, κατοίκου Πευκακίου, Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, Νομού Φωκίδας.